Структура, керівництво

Органами  Асоціації є: загальні збори, правління, науково-методична рада та ревізійна комісія.

Вищим органом Асоціації є загальні збори її членів. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації. Учасник загальних зборів вважається таким, що бере у них участь лише за умови реєстрації у реєстрі членів, що засвідчується особистим підписом.

Всі загальні збори є відкритими для членів Асоціації та акредитованих представників засобів масової інформації, крім проведення закритих засідань, про що загальні збори ухвалюють окреме рішення. На загальні збори Правлінням можуть бути запрошені почесні гості та спостерігачі, яким може надаватися слово, але які не мають право брати участь у голосуванні.

Правління є постійно діючим колегіальним органом управління Асоціації. До компетенції Правління відноситься вирішення всіх питань, пов’язаних з діяльністю Асоціації (за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Правління очолює Голова правління, який забезпечує загальне керівництво діяльністю Асоціації та Правління щодо реалізації статутної мети та завдань Асоціації; представляє Асоціацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, членами Асоціації, приватними особами; забезпечує координацію діяльності відокремлених підрозділів та інших структурних підрозділів Асоціації; забезпечує організацію та видання друкованого органу асоціації. Заступник Голови правління виконує обов’язки Голови правління у разі його відсутності, виконує поточну роботу за дорученням Голови правління та здійснює інші повноваження. За рішенням Правління особі, яка обіймала посаду Голови правління та внесла значний вклад у розвиток Асоціації, може бути присвоєно звання Почесного Голови правління Асоціації (довічно).

Науково-методична Рада є консультативно-дорадчим органом Асоціації, до якого залучаються провідні фахівці з питань, що мають важливе значення для діяльності Асоціації (представники науково-дослідних та навчальних установ житлово-комунальної галузі, фахівці, вчені, експерти, представники громадських організацій, які займаються питаннями реформування ЖКГ, працівники ЗМІ за їх бажанням). Член Науково-методичної Ради не може бути членом іншого органу Асоціації, окрім Голови Ради, котрий автоматично є членом Правління. Науково-методична Рада здійснює наступні функції: обговорює та формулює основні проблеми розвитку сфери управління житловим фондом і утримання житла та надає поради і рекомендації; проводить дослідження проблем, явищ, подій тощо, які безпосередньо стосуються діяльності Асоціації, та надає за результатами дослідження необхідні консультації, пропозиції, методичні рекомендації; здійснює інші дії щодо консультативної та методичної підтримки діяльності Асоціації.

Ревізійна комісія – орган Асоціації, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, станом та обліком матеріальних цінностей Асоціації. Головою або членом Ревізійної комісії не можуть бути члени правління, науково-методичної Ради Асоціації. Ревізійна комісія контролює виконання бюджету Асоціації та використання коштів і майна Асоціації.

 

Керівництво

 

Голова правління – Любомир Лиско

Члени правління – Стефанія Климко, Володимир Крицак, Валерій Шишко, Олексій Албеков, Володимир Бригілевич

Голова науково-методичної Ради – Володимир Бригілевич 

Увійти на сайт

Контакти

Громадська спілка «Львівська асоціація власників житла та управителів житловою нерухомістю»

вул. Кастелівка, 20,
м. Львів, 79012, Україна
(032) 235-68-48

loma.org.ua